Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Gilleleje Vintersvømmere (GV).Foreningen er hjemmehørende i Gribskov Kommune, og foreningens postadresse er formandens adresse.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at dyrke idræt med hovedvægt på vintersvømning og i foreningen skabe samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter.

§ 3. Medlemskab af organisationer.

Foreningen er medlem af DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Stk. 1: Som medlem af GV kan optages enhver, som søger bestyrelsen om optagelse. Optagelser foregår normalt ved sæsonstart, men kan foregå løbende gennem sæsonen. Medlemmer optages i den rækkefølge, som bestyrelsen har modtaget ansøgning. I forbindelse med optagelse udleveres foreningens vedtægter og reglement. Medlemmer er først optaget, når foreningen har registreret betaling af kontingent.
Stk. 2: Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.
Stk. 3: Bestyrelsen kan oprette en venteliste for nye medlemmer, hvis der er behov for det.
Stk. 4: Æresmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen og betaler ikke vinterkontingent.
Stk. 5: Medlemmer kan skifte status til passivt medlemskab ved sæsonstart. Passive medlemmer betaler reduceret kontingent og har ikke adgang til klubhuset. De kan dog deltage i generalforsamlingen uden stemmeret. Når passive medlemmer igen ønsker fuldt medlemskab, vil de i tilfælde af venteliste komme i første række, ligesom de ikke skal betale indmeldelsesgebyr.

§ 5. Kontingent, indmeldelsesgebyr og ventelistegebyr

Stk. 1: Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.
Stk. 2: Kontingentet opkræves før sæsonstart.
Stk. 3: Nye medlemmer betaler indmeldelsesgebyr. Gebyret fastsættes på en generalforsamling.

Stk. 4: Ved opskrivning på venteliste betales et gebyr. Gebyret fastsættes på en generalforsamling.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion.

Stk. 1: Er et medlem i kontingent-restance, kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.
Stk.2 : Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Afgørelsen kan af medlemmet indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningens lokaler samt udsendelse af e-mail.
Stk. 3: Samtidig med indkaldelsen skal foreningens reviderede regnskab opslås i foreningens lokaler.
Stk. 4: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formand eller sekretær skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i foreningens lokaler senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Stemmeret har alle medlemmer. Stemme afgives ved personligt fremmøde, dog kan et fremmødt medlem, udover sin egen stemme, også stemme ved én (1) skriftlig fuldmagt fra et andet medlem. Stemmeret har kun medlemmer, der har betalt kontingent og har været godkendt som medlem i mindst 30 dage.

Stk. 6: Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer, samt evt. opløsning af foreningen, to trediedele af de afgivne stemmer. (se §§ 12 og 13). Blanke stemmer tæller altid som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.

Stk. 7: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter (punkt 8 og 9 - valg af revisor og revisorsuppl. dog kun i lige år):

1. Valg af dirigent  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for indeværende år.  4. Behandling af indkomne forslag.  5. Fastsættelse af kontingent.  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 medlemmer i ulige år. 3 medlemmer i lige år.  7. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter. 1 suppleant i ulige år  og 1 suppleant i lige år.  8. Valg af revisor i lige år.  9. Valg af revisor-suppleant i lige år.  10. Eventuelt.

Stk. 8: Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 9: Dirigenten underskriver referat af generalforsamlingen. Det hænges op i klubben og udsendes pr. mail.


§ 8. Bestyrelsen – valg.

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens konstituering fremgår af generalforsamlingens referat

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Stk. 4: Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede, eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Stk. 5: Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

Stk. 6: Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.


§ 9. Tegningsret.

Foreningen tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen ved underskrift af den samlede bestyrelse. Formanden og kassereren har hver især fuldmagt til at disponere over foreningens midler. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer, skriftligt og med motiveret dagsorden, ønsker det.

Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes senest én måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse: Som til ordinær generalforsamling, jvf. § 7. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.


§ 11. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af foreningens revisor, forelægges den ordinære generalforsamling.


§ 12. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 13. Foreningens opløsning.

Stk. 1: Beslutning om at opløse foreningen kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, og for at vedtage denne beslutning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening inden 4 måneder, eventuelt ved en sammenlægning, doneres foreningens aktiver til en velgørende organisation efter bestyrelsens valg.


Foreningen er stiftet den 4. januar 1998.

Vedtægterne er sidst revideret på generalforsamlingen den 19. september 2021